SET VÁY ( ÁO DAS CÓ CỔ MÀU ĐEN + CHÂN VÁY DAS CV9 MÀU HỒNG )