SET ( ÁO CROP DAS MÀU XANH COBAN + QUẦN DÀI LOE 3 SỌC MÀU ĐEN SỌC XANH )